Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Chieșd, pentru perioada 2021-2027

Proiecte europene implementate:
 • Modernizare drumuri de interes local;
 • Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă;
Proiecte întocmite și refuzate la finanțare:
 • Amenajare pentru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă;
 • Construire centru comunitar de asistență socială în localitățile Chieșd și Sighetu Silvaniei;
 • Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a bisericii de lemn din Chieșd și Sighetu Silvaniei;
 • Reabilitare modernizare și dotare sediu primărie;
 • Reabilitare, modernizare și dotare bibliotecă comunală;
 • Extindere bază sportivă;
Proiecte în implementare:
 • Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră;
 • Îmbunătățirea actului de învățământ prin construirea unei Săli de sport, modernizarea și dotarea școlii;
 • Finalizarea rețelelor de canalizare și apă potabilă în comunele Chieșd și Bocșa;
 • Modernizare drumuri comunale, străzi și trotuare în comuna Chieșd
Programe operaționale preconizate:
 •  Desfășurarea activității didactice prin asigurarea accesului elevilor din localitatea Chieșd la procesul de învățare în mediul online și desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație;

Criteriul

Analiza mediului intern

Analiza mediului extern

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

Potențial natural

Climat de tip continental, blând, lipsit de extreme

 

Poziția geografică privilegiată, teritoriu cu accesibilitatea ridicată.

 

Inexistența unei strategii pe termen lung privind protejarea mediului

 

Conștientizarea cauzelor și efectelor negative ale schimbărilor climatice

Schimbări climatice, manifestări climatice cu impact negativ

 

 

Relief caracterizat de dealuri joase, propice culturilor agricole, dar și viticulturii și pomiculturii

 

Fond forestier cu rol de exploatare a materialului lemnos și de protecție, constituit din păduri de foioase cu o varietate mare a faunei cinegetice

 

Există două surse de apă potabilă de adâncime cu debite mici

Producerea de alunecări de teren, cu afectarea unor sectoare de drum sau a unor culturi

 

Gospodărirea deficitară a pădurilor, alături de inexistența unor măsuri de protecție și conservare a mediului.

Valorificarea lemnului preponderent ca lemn de foc

 

 

Resurse reduse de apă freatică de bună calitate

Poluarea acviferelor de suprafață cu azotiți și azotați.

 

Posibilități de accesare a fondurilor de reconstrucție ecologică

 

 

Creșterea prețului materialului lemnos şi a rolului fondului forestier, de protecție a mediului înconjurător

 

Posibilitatea valorificării economice superioare a pădurilor, prin turism cinegetic

 

 

 

 

 

 

 

Distrugerea pădurilor datorită administrării, în parte extralocale, unei exploatări necontrolate și lipsei unei strategii

 

 

 

Deprecierea calitativă generală a resurselor de apă freatică și de suprafață.

 

 

Soluri cu fertilitate ridicată încadrate în clasele II şi III de bonitare. Creșterea interesului pentru cultivarea terenurilor

Riscuri naturale de inundații în satul Chieșd

 

 

 

Consultanță agricolă insuficientă

 

 

 

Creșterea nivelului de poluare la nivel global, accentuarea poluării apelor şi solului.

 

Se cunosc importante

 

Reconsiderarea exploatării

Restricții privind poluarea cu

 

rezerve de cărbune pe raza comunei

 

 

Există un izvor de apă minerală cu proprietăți curative

În prezent nu este activitate de extracție de cărbune

 

Afectarea areală a peisajului de exploatările în carieră

 

Izvorul de apă minerală nu este amenajat , este pe un teren privat

cărbunelui datorită crizei gazelor naturale

combustibili inferiori

Creșterea continuă a cheltuielilor pentru ecologizare

Demografie și resurse umane

Structură optimă a populației active, cu predominanța populației active tinere, mai exact a grupelor de vârstă 25-55 ani

Numărul mare de persoane active pe piața muncii care pleacă sezonier la muncă în străinătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe guvernamentale și fonduri structurale (POCU) pentru calificare sau reconversie

Creșterea migrației definitive sau temporare a forței de muncă Diferențele mari ale nivelului de salarizare determină migrarea

 

Sporul natural cu valoarea mult peste media ruralului județean

 

Bilanț demografic totuși negativ

 

 

Creșterea numărului persoanelor care se stabilesc (cu domiciliul) în comună.

 

 

Rata sporului migratoriu inferioară mediei ruralului județean

 

 

Indicele dezvoltării umane peste media ruralului județean

Nivelul ridicat al șomajului mai ales în familiile de romi

Slaba capacitate de scrierie de proiecte destinate persoanelor de etnie romă

 

 

Numărul de absolvenți de liceu peste media ruralului național și județean

 

Număr relativ redus de

Deprecierea calitativă a forței de muncă prin restrângerea activităților industriale

 

Nivelul de calificare și specializare

 

 

persoane asistate social

relativ scăzut

 

 

 

Probleme de integrare socială a unor grupuri marginalizate

 

 

Lipsa unui sistem integrat de servicii sociale de protecție și îngrijire a persoanelor vârstnice și a copiilor

profesională

 

Existența fondurilor pentru romi

 

Existenţa unor programe europene de finanţare pentru grupurile sociale defavorizate

Demotivarea cadrelor didactice din rural, migrarea spre centre urbane a cadrelor didactice bine pregătite

 

 

Amplificarea decalajelore sociale și creşterea ratei de dependenţă ca efect al discriminării pozitive

Economie și mediul de afaceri

Există societăți comerciale care desfășoară activități de creștere a animalelor, valorificând produsele agricole locale

Structură slab diversificată a activităților economice (agricultură, industrie, comerț, servicii).

Există posibilitatea finanțării afacerilor prin schema MINIMIS, sau programe care finanțează activități agricole sau neagricole în mediul rural

Disponibilitatea redusă a antreprenorilor de a accesa fonduri europene datorită procedurilor greoaie

 

Există terenuri care ar putea fi puse la dispoziția unor investitori

 

Existența unei rezerve importante de lignit

 

 

 

Agricultură în dezvoltare, procentaj tot mai ridicat al suprafețelor agricole cultivate

Lipsa capitalului şi a investitorilor și slaba valorificarea statutului de zonă defavorizată

 

Restructurare deficitară a mineritului face discutabilă posibilitatea redeschiderii minei

 

 

Insuficientă informare și consultanță în dezvoltarea și promovarea afacerilor

 

 

 

 

Creșterea cererii de cărbune pe piața energetică internă (pentru industrie dar și pentru populație)

 

Creșterea prețurilor produselor agricole locale pe piața internă și internațională

Orientarea actuală a consuma- torilor către produsele locale, ecologice, este în creștere

Proceduri juridice greoaie

 

Fiscalitatea ridicată și instabilitatea legislativă descurajează antreprenoriatul

 

Scăderea rentabilității agricole prin migrarea forței de muncă din agricultură spre alte activități

 

Migrarea forţei de muncă agricultură spre alte ocupaţii

 

Oferta de produse agroalimentare a hipermarketurilor din zonă

 

 

Varietatea utilizării

 

Posibilitatea valorificării producției viticole într-un context

 

 

terenurilor agricole (cereale, fâneţe, pomi fructiferi, viţă de vie)

 

Dobândirea de către unii localnici, a unei experiențe relevante în străinătate, în domeniul agriculturii

 

Condiții de practicare a agriculturii ecologice

 

Condiții bune pentru legumicultură

 

Comuna prezintă o serie de caracteristici de cadru natural, sociale și culturale și de infrastructură, care ar putea favoriza turismul

 

Atât cetățenii cât și mediul de afaceri și administrația au în vedere turismul ca alternativă a dezvoltării locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deși turismul este luat în considerare pentru dezvoltarea locală, nu există nici o structură de primire turistică

 

Inexistența unui centru de informare turistică

 

Nu există o cultură a turismului rural, în pofida unor premise clare (produse locale, tradiții, cultură)

microregional (tradiționala fabrică de șampanie de la Șimleul Silvaniei)

 

Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru compatibilizarea calității produselor agricole

 

 

 

Există fonduri europene pentru pensiuni și agroturism (FADR- măsura 313)

 

 

Finanţare UE pentru proiecte de dezvoltare a turismului rural

 

Există posibilitatea finanțării afacerilor prin schema MINIMIS, sau programe care finanțează activități agricole sau neagricole în mediul rural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derularea defectuoasă a programelor de finanțare pentru turism

Infrastructur ă utilități publice, dotări edilitare

Comuna este racordată la drumuri de importanţă europeană și naţională (drumul E 81, parte a rețelei globale TEN-T ), sau judeţeană DJ 108 F şi DJ 110B.

Există 2 conexiuni la E 81,

Drumul de acces la E81 are trama stradală parțial deteriorată.

 

 

 

 

Strazi și ulițe în sate, care necesită reabilitare și realizare de trotuare

Posibilitatea accesării de fonduri guvrnamentale de reabilitare a infrastructurii.

 

Fonduri alocate de Consiliul Judeţean pentru infrastructura locală.

Dependența stării drumurilor de alți administratori (Consiliul județean)

 

 

Amplificarea disfuncționalităților economice şi sociale determinate de infrastructură.

 

prin Șărmășag și prin Sălăjeni

Tramă stradală a drumurilor comunale asfaltată

 

Existența studiilor de fezabilitate pentru amenajarea de trotuare și rigole și pentru drumurile de exploatații agricole care necesită reabilitare și modernizare

 

 

Există reţea de alimentare cu apă și rețea de canalizare și stație de epurare a apei Se află în curs de execuție (90% finalizate)

 

 

 

În satul centru de comună, Chieșd, 70% dintre gospodării au apă curentă din surse proprii și canalizarea în fose septice improvizate

 

 

Prezența resurselor energetice pe plan local, lemn și cărbune

și rigole

 

 

 

Acces rutier dificil la terenurile agricole ale comunei datorită lipsei sau stării precare a drumurilor de exploatații agricole și podețelor

 

 

 

 

Accesul indirect al comunei la calea ferată Dej-Jibou-Carei-Satu Mare) care asigură legături în regiune și multiplică posibilitățile de navetă

 

Calitatea slabă a apei freatice în zonă

 

Lipsa alimentării cu gaz metan și distanța considerabilă față de magistrala de gaz – 25 km

Existenţa unor proiecte majore de reabilitare a infrastructurii.

 

 

 

 

 

Există fonduri pentru această categorie de drumuri, în următorul ciclu de programare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există posibilitatea tehnică de racordare la magistrala de gaz metan, fie din comuna Hereclean prin Sălăjeni, fie din comuna Pericei (sat Bădăcin), prin cooperare cu alte colectivități locale

Inhibarea iniţiativelor economice dependente de starea infrastructurii (delocalizări industriale, amenajări turistice, agricole).

 

 

 

 

 

 

 

 

Declinul transportului de mărfuri și călători pe calea ferată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipsa unei strategii privind industria extractivă și situații juridice neclare a exploatărilor

 

Infrastructura pentru educație și cultură dezvoltată, cu clădiri pentru învățământul școlar și preșcolar în stare foarte bună

 

 

 

 

Alimentare generalizată cu energie electrică în toate satele comunei. Prezenţa reţelei de iluminat public

 

 

Acces bun la telefonia mobilă -70% și la serviciile de internet – 40% din gospodării.

Patrimoniul cu destinația de activități culturale relevă o infrastructură relativ modestă

 

Biblioteca din comună și muzeul local necesită reabilitare și dotare

Capacitate administrativă ridicată la nivel județean de atragere de fonduri pentru cultură

 

Educație, sănătate, cultură

Instituții de învățământ viabile la nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, datorită unei dinamici bune a populației.

 

În general, profesorii au o bună pregătire metodico- științifică. Există un procentaj ridicat de profesori titulari și un procentaj foarte mic de suplinitori necalificați

 

Rezultate destul de slabe la examenele de bacalaureat

 

Posibilitatea accesării directe de către școli, a fondurilor pentru educație

 

Existența Liceului Tehnologic în comuna vecină, Șărmășag

 

Deprecierea generală a actului de învățământ.

 

Numărul de săli de clasă, laboratoare și ateliere, este corespunzător.

 

Colaborare foarte bună a școlii cu autoritățile locale – primăria și alte instituții cu care organizează acțiuni comune

Parteneriate cu școli și instituții de cultură din alte localități sau din străinătate

 

Existăun cabinet de medici de familie, un cabinet stomatologic, și un punct sanitar, deservite de doi medici și 2 persoane cu pregătire medie.

 

 

 

Activitatea culturală este coordonată preponderent de primărie și școală

 

 

 

 

Nu există capacități mari de producție în comună care să poată prelua un număr semnificativ de absolvenți

 

 

Școala este puțin implicată în programe de formare pentru adulți

 

 

În satele Sighetu Silvaniei și Colonia Sighetu Silvaniei nu exista cabinet de medic de familie și nici cabinet stomatologic sau farmacie

 

 

 

 

 

Capacitatea redusă de scriere de proiecte culturale

Nu există o susținere a activităților culturale și din donații private

 

Instituţii culturale puține (biblioteci, 2 cămine culturale, sală- muzeu etnografic)

 

Multe dintre activităţile culturale sunt de circumstanţă

 

 

 

 

Posibilitatea de finnțare prin POSDRU

 

 

 

Posibilitatea de accesare a unor fonduri pe proiecte educaționale, în parteneriat cu ministerul de resort și inspectoratul școlar

 

Desfinţarea spitalului comunal Sărmășag în anul 2002

 

 

Privatizarea unor servicii medicale, care se orientează după piață

 

 

 

Există Administrația Fondului Cultural Național care finanțează proiecte culturale

 

 

Plasarea comunei într-o zonă etnografică deosebită

 

Turismul cultural în România este în continuă creștere

 

 

 

 

Lipsa unor întreprinderi de calibru în zonă, pentru formarea profesională a elevilor în diferite meserii

 

 

 

 

 

 

Deprecierea generală a standardului de sănătate a locuitorilor şi creşterea cererii pentru alte unităţi de ocrotire.

 

Tendința de concentrare a serviciilor medicale la nivel de centre urbane sau reședință de județ

 

 

 

Dispariţia treptată a tradiţiilor şi obiceiurilor locale și substituirea lor cu kitsch-ului cultural.

 

 

 

 

 

În general, în România nu există

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversitate etnică și religioasă

Concentrarea activităților culturale mai ales în centrul de comună

 

 

Programul de activități este slab conectat cu viața economică a comunei

 

 

 

 

 

 

 

Valorizarea ideii de multiculturalism din Transilvania

o cultură a integrării fenomenului cultural în viața economică

Servicii publice și servicii sociale

Servicii de sănătate la nivel local, relativ bune

 

 

 

 

 

 

 

 

Există o piața săptămânală locală

Dependența de servicii mai complexe de sănătate din afara comunității

Serviciile de sănătate se concentrează în satul centru de comună

 

Nu există filiale ale unor bănci, firme de asigurări

 

Lipsa unor servicii comerciale diversificate.

 

 

Nu există un centru de îngrijire pentru vârstnici și nu există un sistem de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

Nu există un centru de zi pentru copii

Nu există creșă în comună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanțarea serviciilor sociale de la nivel județean prin Direcția de Asistență Socială

Dificultăți în achitarea sumelor de la nivel județean pentru aceste servicii

 

 

 

 

 

 

Preferința cumpărătorilor pentru produse din import, ieftine și slabe calitativ

nr.crt.

Obiective strategice

Planuri operaționale

1.

Agricultură și industrie prelucrătoar e

 

a.       Stimularea dezvoltării în continuare a sectorului zootehnic, pentru creșterea efectivelor de bovine;

b.      Încurajarea înființării unui abator în comună, ca premisă a valorificării superioare a produselor agricole locale;

c.       Încurajarea definirii comunitare a unor produse horticole și pomicole și deciziei locale de a dezvolta aceste sectoare;

d.      Dezvoltarea de unități de prelucrare a produselor agricole locale și extra-locale (cereale, legume, fructe);

e.       Stimularea comercializării produselor locale în piața locală și prin sisteme de comandă online;

f.        Constituirea unui grup formal (ONG, firma de consultanță) pentru scrierea de proiecte pentru firme, ferme sau persoane din comunitate.

g.      Stabilirea unui parteneriat cu Liceul Tehnologic Șărmășag, pentru asigurarea școlarizării elevilor în domenii cu relevanță în plan local (inclusiv cu asigurarea practicii la ferme locale).

h.      Compatibilizarea calității produselor agricole cu cerințele pieței pentru valorificarea în plan local și în activități turistice prin sprijinirea omologării unor produse locale;

i.        Creșterea producției viticole tradiționale;

j.        Încurajarea cooperării producătorilor agricoli prin crearea de asociații locale;

 

 

k.      Crearea unui mecanism de informare și consultanță pentru sprijinirea potențialilor antreprenori locali în domeniile agricultură, turism și afaceri;

l.        Asigurarea de terenuri și utilități pentru investitori care

doresc să desfășoare activități în comună.

2.

Administrați e și servicii private

a.       Extindere rețea de alimentare cu       apă      și canalizare menajeră;

în satele Chieșd, Sighetu Silvaniei, Colonia Sighetu Silvaniei;

b.      Racordarea comunei la magistrala de gaz metan,        prin cooperare intercomunală;

c.       Modernizare drumuri de interes local străzi și trotuare în comuna Chieșd;

d.      Dotarea străzilor și ulițelor cu indicatoare rutiere;

e.       Asfaltarea drumului județean de acces, varianta ocolire, pe o lungime de 4 km;

f.        Asfaltarea drumului județean 108 F;

g.      Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă;

h.      Amenajarea cursurilor de     apă pentru apărare împotriva inundațiilor;

i.        Construire    centru    comunitar de     asistență     socială în localitățile Chieșd și Sighetu Silvaniei;

j.        Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a bisericilor de lemn din Chieșd și Sighetu Silvaniei;

k.      Reabilitare modernizare și dotare sediu primărie;

l.        Reabilitare, modernizare și dotare bibliotecă comunală;

m.    Extindere bază sportivă în satul Chieșd;

n.      Îmbunătățirea actului de învățământ prin construirea unei Săli de sport, modernizarea și dotarea școlii;

o.      Realizarea      unei      prospecțiuni      pentru      identificarea structurilor geologice purtătoare de ape geotermale;

 

 

p.      Dotarea optimă și crearea condițiilor bune de învățământ pentru școlile din comuna Chieșd;

q.      Repararea și întreținerea fațadelor locuințelor colective

r.        Reabilitarea și modernizarea la Grădinițele       din satul Chieșd și Sighetu Silvaniei;

s.       Identificarea și punerea în valoare a unor noi surse de apă potabilă în comună;

t.        Construirea unei capele mortuare în satul Chieșd;

u.      Realizarea unei rețele eficiente de supraveghere video a localităților comunei;

v.      Achiziția de utilaje pentru întreținerea spațiilor publice;

w.    Asigurarea unei infrastructuri de comunicații și internet optime pentru comună;

x.      Realizarea iluminatului public din surse regenerabile în comuna Chieșd;

y.      Elaborarea unui plan de conectare structurată a administrației cu comunitatea;

z.       Multiplicarea evenimentelor culturale și sportive locale și susținerea comunitară (nu doar de către primărie) a evenimentelor culturale;

aa.   Conștientizarea necesității exprimării culturii locale în sens larg, pentru dezvoltarea locală;

bb.  Creșterea specializării unor agenți culturali locali;

cc.   Identificarea posibilităților de finanțare la nivel de GAL, pentru activități culturale locale sau zonale;

dd.  Întocmirea unei strategii privind patrimoniul cultural, tradițiile și obiceiurile locale.

ee.   Digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor de către primărie;

ff.     Încurajarea plantării versanților cu terenuri degradate, care prin denudare creează pericol de inundații.

 

 

 

3.

Comerț local

a.       Încurajarea diversificării ofertei comerciale locale, de către agenți comerciali locali;

b.      Dezvoltarea pieței săptămânale locale pentru încurajarea valorificării produselor locale;

c.       Definirea comunitară a unei oferte coerente de produse locale și dezvoltarea comerțului online cu aceste produse;

d.      Facilitarea de către primărie a unor întâlniri periodice cu comercianți locali și producători;

e.       Compatibilizarea calității produselor agricole cu cerințele pieței prin sprijinirea omologării unor produse locale;

f.        Încurajarea dezvoltării de servicii de alimentație publică bazate pe produse locale;

4.

Educație

a.       Desfășurarea activității didactice prin asigurarea accesului elevilor din localitatea Chieșd la procesul de învățare în mediul online și desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație;

b.      Realizarea de facilități și de dotări necesare pentru educația online a elevilor;

c.       Implicarea școlii în formarea și specializarea adulților, în domenii de interes pentru economia locală;

d.      Derularea unor programe de tipul ”A doua șansă” prin care tinerii să își poată finaliza studiile obligatorii

e.       Educarea ecologică privind deșeurile menajere și informarea în permanență a cetățenilor, prin realizarea de întâlniri periodice, informarea prin anunțuri, pliante, panouri publicitare;

5.

Servicii sociale

a.       Înființarea unui centru de îngrijire pentru vârstnici în satul Chieșd și a unui sistem de         îngrijirea la domiciliu a

acestora;

 

 

b.      Asigurarea unor programe specializare pentru îngrijitori bătrâni la domiciliu, pentru persoane din comună;

c.       Înființarea unui centru de zi pentru copii pentru copiii din familii defavorizate, în vederea scăderii riscului de abandon școlar.

d.      Înființarea unei creșe, în sprijinul populației tinere și active pe piața muncii;

e.       Întocmirea de proiecte pentru comunități marginalizate și pentru romi.

f.        Asigurarea de servicii medicale de calitate în comună prin înființarea unui centru medico-social local cu facilități pentru personalul medical;

g.      Încurajarea  implicării  sectorului  nonprofit  în  activități

sociale.

 

Agroturism

a.       Înființarea unui centru de informare turistică în vederea creării unei culturi a turismului rural, prin informare și mediatizare;

b.      Elaborarea de produse turistice locale, prin integrarea producției agricole locale, culturii locale și tradițiilor;

c.       Valorificarea târgului săptămânal, prin desfășurarea activităților culturale specifice;

d.      Conectarea programului cultural cu viața economică a comunei;

e.       Crearea unor produse turistice locale, ca premisă a dezvoltării activităților de turism rural.

f.        Promovarea online a patrimoniului cultural și natural ale localității;

g.      Conectarea cu organizații de promovare turistică de nivel zonal și județean, pentru includerea obiectivelor locale într- un circuit mai larg.

h.      Înființarea unui punct gastronomic local (PGL) ventru

 

 

valorificarea culturii gastronomice specifice.

Sari la conținut